Vårt fokus

Förändring som förbättrar

tillväxt & lönsamhet

Affären och kunden är vår utgångspunkt när vi utvecklar verksamheter och människor i ett sammanhang där tillväxt och lönsamhet står i första rummet. Med stort fokus på genomförande, analys och helhetsperspektiv har affärsutveckling genomförts på internationell, nationell och lokal nivå.

Generella experter

Vi hoppar på i farten och säkrar en kort uppstartssträcka. Med en stor portion av nyfikenhet, kreativitet, lösningsorientering och genomförandedriv tar vi oss an våra kunders utmaningar och tillför värde från dag ett. Vi skapar struktur och överblick i komplexa sammanhang och säkerställer därmed bra beslutsunderlag för kommande steg.

Med erfarenhet från vitt skilda verksamheter erbjuder Cavini konsult- och interimtjänster inom Affärsutveckling, Strategigenomföranden, Förändringsledning, Produktion, Logistik, Supply och Projektledning.

Affärsutveckling

Vår kombination av erfarenheter kommer vara avgörande; Din kunskap och erfarenhet av din affär tillsammans med vår förmåga och erfarenhet av lönsam affärsutveckling, helhetsperspektiv, kundtillfredsställelse och genomförande.

Cavini stöttar i analys av nuläge och skapandet av planen för att nå det önskvärda läget. Med utgångspunkt från kundbehovet bidrar vi till ett framgångsrikt förverkligande av affärsplanen med den engagemangsnivån just din verksamhet behöver. Antingen väljer vi ut de viktigaste delarna för just er affär, eller så arbetar vi igenom hela listan:

 • Kundsegment – för vem skapas värde?
 • Kanaler – hur nås marknaden?
 • Kundrelationer – hur etableras och upprätthålls de?
 • Värdeerbjudande – vilket kundbehov tillfredsställs?
 • Resurser & värderingar – vad behöver justeras och adderas?
 • Aktiviteter – hur är verksamhetsprocesser uppsatta?
 • Leverantörer & partners – vilka aktiviteter utför de och varför?
 • Kostnadsstruktur – hur hanteras fasta och rörliga kostnader?
 • Intäktströmmar – vilket värde är kunden villig att betala för?

Styrelsearbete

Cavini har erfarenhet av mindre och medelstora företag där ägaren är ägare, styrelseordförande, ledamot, VD eller har operativa befattningar till större börsnoterade företag och kan stötta i egenskap av

 • Rådgivare till ägare och styrelse
 • Facilitator/Coach i styrelsearbetet och till enskilda ledamöter
 • Styrelseledamot (eller adjungerad i specifik fas)
 • Styrelseordförande

Nedan har vi samlat ett axplock av behov och utmaningar som finns i många företag. Hur ser det ut hos er?

 • Ägardirektiv saknas eller uttrycker inte tillräckligt väl viljan med företaget. Ägargruppens enighet, tydlighet och fokus behöver förstärkas.
 • För mycket historik, diskussion och nuläge, för lite beslutskraft, strategi och framtid i styrelsearbetet.
 • Personer som står för nytänkande, handlingskraft och innovativ framåtanda behöver bli fler i styrelserummen.
 • Generationsskifte eller kompetensväxling är nödvändig för framtidens affärer.
 • Rollerna för ägare, styrelse och VD är otydliga.

Kommunikation

Kommunikation är en avgörande del för framgångsrik utveckling av verksamheter.

Vi förordar transparens i så stor utsträckning som möjligt för att främja självledarskap där varje individ tar egna initiativ och driver utvecklingen framåt. Tillgänglighet till information är avgörande för att skapa effektiva och aktuella arbetsprocesser.

Cavini stöttar ägare, styrelse, VD och ledning med processer, metoder och kanalval för att förbättra den kommunikativa förmågan.

Organisationsutveckling

Lojala och engagerade medarbetare skapar de mest nöjda och lojala kunderna. Detta ställer höga krav på företagets förmåga avseende ledarskap, kommunikation, involvering och transparens. Vi vet att de bästa verksamheterna består av individer som

 • går till jobbet för att skapa resultat och göra skillnad
 • vill utvecklas och hantera omvärldens förändringar
 • vill arbeta mot gemensamma mål och lösa utmaningar

Cavini bidrar med erfarenheter inom organisationsutveckling, employer branding och ledarskap samt implementering av stödjande processer, samarbetsportaler och attraktiva arbetsplatser.

Operativ Effektivitet

Det är inte bara vad som görs som är viktigt – utan även hur det görs!

Om den strategiska processen ger oss svar på vad som ska göras är operativ effektivitet eller verksamhetsoptimering ett förhållningssätt till hur saker görs som syftar till att maximera verkan av insatsen, oavsett om det handlar om resurs- eller flödeseffektivitet.

Förhållningsättet bygger på förbättring genom kundfokusering, aktivering av medarbetare och synliggörande av brister och avvikelser. Med en ständig strävan att verka för en störningsfri verksamhet och med väl anpassade nyckeltal har Cavini erfarenheter från en bred bas av verksamheter inom

 • Telekom & IT
 • Industri & Teknik
 • Logistik & Supply Chain
 • Tjänstesektorn

Med Cavini som stöd förädlas din verksamhet med hjälp av:

 • Målstyrning
 • Verksamhetsuppföljning
 • Förankring av mål & planer
 • Projekt- och processledning

Supply Chain

Försörjningskedjans uppgift är att uppfylla kundens efterfrågan och säkerställa leverans på tid och plats som överträffar konkurrenternas förmåga.

Att skapa en effektiv försörjningskedja ger konkurrensfördelar och utgår ifrån att ha kontroll på:

 • anskaffning, tillverkning och leverans
 • planering, dimensionering & styrning
 • hantering av returflöden

Cavini har erfarenheter av etablering, utveckling och drift av affärsdrivande varuflödeskedjor inom distribution och lagerhållning.